Protocol of the China Neonatal Genomes Project: an observational study about genetic testing on 100,000 neonates

Feifan Xiao, Kai Yan, Huijun Wang, Bingbing Wu, Liyuan Hu, Lin Yang, Wenhao Zhou