Severe pediatric COVID-19 with acute respiratory distress syndrome: a narrative review

Huixian Wang, Yuanyuan Qi, Liling Qian