Pharmacotherapeutic options for children with COVID-19: a narrative review

Qiaofeng Ye, Guangfei Wang, Yidie Huang, Jinmiao Lu, Junqi Zhang, Lin Zhu, Yiqing Zhu, Xiaoxia Li, Jianger Lan, Ziwei Li, Yubing Liu, Xiaowen Zhai, Guoying Huang, Zhiping Li