Online First

Original Article 
Risk factors for necrotizing enterocolitis associated mortality
Yiyong Fu, Rong Ju, Guang Yue, Tiantian Xiao, Xiaolong Zhang, Shuqiang Gao, Yang Liu, Xuhong Hu
Pediatric Medicine  
2019;
Review Article 
Birth asphyxia-induced brain damage: the long road to optimal reduction and prevention!
Frank van Bel, Floris Groenendaal
Pediatric Medicine  
2020;